برچسب: تکمیل ۱۶ پروژه ناتمام مشهد نیازمند هزار و ۵۰۰ میلیارد اعتبار