برچسب: استفاده از چادر مشکی با دوخت غیر ساده برای زنان و پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان ممنوع است